bgb
 
 
 

Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може бути передбачений на завершальному етапі здобуття освітнього ступеня бакалавра/магістра для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) стандартам вищої освіти.

Керуємося Положенням про курсові й кваліфікаційні роботи і розробленими кафедрами методичними рекомендації для конкретної спеціальності.

 

Бажаємо цікавих результатів дослідження та успішного захисту!

 

Шаблон кваліфікаційної роботи

 

Щодо перевірки на відсутність плагіату

1. Роботу на плагіат перевіряємо повністю. Всі допоміжні матеріали бажано винести у додатки.

2. Абсурдною є фраза “пороговий відсоток плагіату”. Плагіату не може бути у роботі навіть в обсязі одного речення.

3. UniCheck визначає текстові збіги. Причиною текстових збігів можуть бути цитати (вони в лапках і з посиланням), мовні кліше (вони не займають речення і цілі абзаци!, а лише кілька слів), бібліографічний опис, а також плагіат і самоплагіат.

4. Щодо текстових збігів у першому оглядовому розділі. Оглядовість не означає копіювання з підручників означень, формул, роз’яснень тощо, тобто копіювання взагалі чогось, що не взято в лапки. Огляд полягає в аналізі джерельної бази, щоб визначити актуальність проблеми, а також що вже зроблено і що є невирішеним. Варто порівнювати кілька джерел, перефразовувати і подавати своїми словами фрагменти джерел, які Вам зрозумілі та безпосередньо стосуються Вашого дослідження. З такого опису буде зрозуміло чи володієте Ви означенням або методикою.

Примітка для здобувачів, які мають бажання провести повторну перевірку роботи у системі UniCheck

У разі повторної перевірки роботи з власної ініціативи здобувача (зокрема після коригування роботи у разі виявлення плагіату при первинній перевірці кафедрою) здобувачу слід зайти на офіційний сайт UniCheck й скористатися on-line chat’ом (у правому нижньому куті). Далі згідно з інструкціями перевірити роботу. Результат перевірки й оновлений текст роботи надіслати відповідальному від кафедри за перевірку кваліфікаційних робіт.

Примітка для здобувачів, які повторно захищають кваліфікаційну роботу

У разі повторного складання державних екзаменів чи захисту кваліфікаційних робіт, згідно з пунктом 3.15 Положення про державну екзаменаційну комісіюСтуденти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державні іспити або не захистили випускну роботу (проект), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи екзаменаційної комісії протягом трьох років після закінчення Університету. Повторно складаються тільки ті державні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін у навчальних програмах цих дисциплін.

Якщо після закінчення пройшло більше трьох років, то потрібно здобувачу поновитися не менше, ніж за семестр. Якщо тему затверджено у попередні три роки, то здобувач має в заяві про поновлення вказати номер і дату наказу про затвердження теми. Якщо тему затверджували раніше, то тема має бути переглянута (є поняття актуальності) і затверджена за новою заявою.

 

При написанні кваліфікаційної роботи керуємося:

Принципами академічної доброчесності

+

Положенням про курсові й кваліфікаційні роботи (з урахуванням Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Лист МОН України від 23.10.2018 № 1/9-650)

+

Методичними рекомендації для спеціальності, розробленими кафедрами згідно із Шаблоном для розробки Методичних рекомендацій до написання та захисту курсових і кваліфікаційних робіт із урахуванням специфіки спеціальності.