bgb
 
 
 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітньогопроцесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Корпоративна етика – це сукупність морально-етичних норм, правил і принципів, у тому числі правил педагогічної етики, академічної доброчесності й ділового етикету, які регулюють міжособистісні відносини учасників освітнього процесу закладів вищої освіти.

Академічна доброчесність і корпоративна етика впроваджуються в Університеті шляхом дотримання наступних принципів:

– законності (суворе дотримання приписів законів та вимогливе ставлення щодо виконання цього обов’язку іншими);

– чесності (поводитися чесно, прозоро та відкрито, не припускати неправдивих тверджень та суджень);

– взаємоповаги (створення у міжособистнісних відносинах учасників освітнього процесу атмосфери довіри та толерантності);

– гендерної рівності (дотримання рівності прав і свобод та забезпечення можливостей для самореалізації жінок і чоловіків);

– ввічливості (дотримання правил етикету, демонстрація чемності та люб’язності до оточуючих людей);

– справедливості  (неупереджене ставлення один до одного, об’єктивне оцінювання результатів навчальної та науково-дослідної діяльності);

– добросовісності та відповідальності (обов'язок брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності і взяті обіцянки);

– прозорості (можливість відкритого доступу до процедур, якістосуютьсяосвітньої, науково-дослідницької, господарськоїтафінансової діяльності, окрім тієї, доступ до якої обмежено законодавством);

– толерантності (терпимість, повага, прийняття та визнання рівноправності людської особистості, культури, цінностей, віри та різноманіття їх виявлення; відмова від домінування та насильства);

– верховенства права (діяльність суб'єктів освітньої діяльності на засадах законності, правової визначеності, рівності перед законом і недискримінації);

– пріоритету прав і свобод людини і громадянина (дотримання гарантованих Конституцією України та передбачених законами основних прав і свобод людини (як найвищої соціальної цінності);

– науковості (добір навчального матеріалу з урахуванням останніх досягнень науки і техніки; розкриття наукових причинно-наслідкових зв'язків явищ, що вивчаються; пропаганда досягнень вітчизняної науки й техніки, успіхів українських учених);

– професіоналізму та компетентності (здатність систематично, ефективно і якісно здійснювати освітню діяльність, постійне підвищення свого наукового рівня);

– академічної свободи (можливість висловлювати і поширювати будь-які ідеї та погляди, критикувати ідеї та погляди інших).

Зазначені принципів орієнтовані на всіх учасників університетської спільноти, а їхнє дотримання має стати для них справою честі.

Перевірка на плагіат у наукових роботах

1. Роботу на плагіат перевіряємо повністю. Всі допоміжні матеріали рекомендуємо винести у додатки.

2. Абсурдною є фраза “пороговий відсоток плагіату”. Плагіату не може бути у роботі навіть в обсязі одного речення.

3. Коли ми говоримо про відсоток, який вказано у звіті UniCheck, то це відсоток текстових збігів. Причиною текстових збігів можуть бути цитати (вони в лапках і з посиланням), мовні кліше (вони не займають речення і цілі абзаци!, а лише кілька слів), бібліографічний опис, а також плагіат і самоплагіат. Всі ми розуміємо, що робота не може складатися з цитат і бібліографічного опису, тому ні 40, ні, тим більше, 70 відсотків збігів бути не може! Якщо у роботі 10 сторінок бібліографії і 10 сторінок цитат (що теж дивно), то у роботі зі 100 сторінок не може бути збігів більше 20 відсотків. Це приклад (досить сумнівний щодо якості роботи), тому не варто його брати за критерій!

4. 100 сторінок роботи для освітньо-професійного рівня (у навчальному плані якого не передбачено окремого семестра на написання роботи) – це дуже багато. Студент фізично не може стільки тексту написати самотужки.

5. UniCheck у договорі про співпрацю зазначає у пункті 7.5 “Замовник підтверджує своє розуміння і згоду з тим, що Система – інформаційно-технічна система, функціональні можливості якої дозволяють виявити збіги/ідентичності/схожості в текстах. Замовник та/або Авторизовані користувачі самі на власний ризик приймають рішення/оцінюють результати перевірки текстів, завантажених в Систему та відображені у Звіті, здійснюють їх кваліфікацію, в т.ч. визначають наявність/відсутність плагіату в таких текстах. Виконавець наголошує на тому, що прийняття рішення щодо наявності плагіату у тексті, який перевіряється, не може базуватись виключно на даних Звіту, створеному Системою, а вся інформація повинна бути перевірена людиною, яка приймає відповідне рішення. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за такі рішення/оцінку/кваліфікацію.”

6. Щодо текстових збігів у першому оглядовому розділі. Оглядовість не означає копіювання з підручників означень, формул, роз’яснень тощо, тобто копіювання взагалі чогось, що не взято в лапки. Огляд полягає в аналізі джерельної бази, щоб визначити актуальність проблеми, а також що вже зроблено і що є невирішеним. Варто рекомендувати студентам порівнювати кілька джерел, перефразовувати своїми словами фрагменти джерел, які їм зрозумілі і мають стосунок до їх дослідження. З такого опису буде зрозуміло чи володіє студент означенням або методикою.

7. Повторну перевірку (у разі переробки роботи) студент проводить сам і кошти сплачує безпосередньо на рахунок UniCheck.