bgb
 
 

        Нова сторінка новітньої історії нашого вищого навчального закладу вписана після проголошення Україною незалежності.

         Колектив на той час Черкаського державного педагогічного інституту з ентузіазмом і  надією на краще майбуття зустрів Акт проголошення Незалежності України, взяв активну участь у першогрудневому референдумі 1991 року, який підтвердив волю українського народу до самостійності, до забезпечення прав і свобод громадян демократичної, вільної країни.      

   25-ічний період новітнього часу для нашого університету став надзвичайно відповідальним і знаковим. Ці роки  ознаменовані значними змінами в навчальній, науковій та виховній діяльності.

Умовно можна виділити  певні етапи розвитку і трансформації навчального закладу.

90-і роки ХХ ст.

         Грандіозні зміни суспільно-політичного життя країни зумовили рішучу перебудову навчального та виховного процесу. За цим стояло оновлення навчальних планів, підготовка навчально-методичної літератури. Зміни стосувалися практично всіх факультетів. Але особливо радикальними вони  були  в гуманітарних дисциплінах. Адже саме тут припинилося викладання історії КПРС, наукового комунізму, марксистсько-ленінської філософії тощо. Перестали функціонувати партійна та комсомольські організації, що могло призвести до певного вакууму у виховному процесі. Розпочався перехід на викладання дисциплін державною мовою.

         Це був час серйозних проблем із фінансуванням навчального процесу, розпочалися затримки з виплати  заробітної платні, гирею висів згорілий корпус.

Трансформація навчально-виховного процесу

Колектив інституту гідно витримав випробування у цей складний і переломний період переходу від інституту до класичного університету, завдячуючи невтомній діяльності ректорату на чолі із Федором Федоровичем Боєчком.

У навчальних планах збільшується питома вага українознавчих дисциплін. Утворений у 1989 році факультет української філології розширює підготовку учителів української мови і літератури, а також розпочинає навчання фахівців історичного та народознавчого профілю.

У 1994 році в інституті відкривається історичний факультет (декан               О.Г. Перехрест), створено кафедру історії України (завідувач А.Ю. Чабан), на які покладалася підготовка учителів історії, народознавства, а згодом і права, а також викладання історії України на всіх факультетах інституту. Життя колективу висвітлюється у відновленій в 1993 році друкованій газеті «Черкаський педагогічний», яка пізніше отримала назву «Черкаський університет», а потім – «Наш університет».

Значно зріс кадровий потенціал викладачів. Докторами наук на той час стали: Ф.Ф. Боєчко, А.М. Гусак, С.А. Жаботинська, М.П. Іщенко, І.І. Кукурудза, А.Г. Морозов, А.Ю.Чабан, Т.С. Яценко (усі вони працють в університеті нині). 

Наполеглива і відповідальна робота колективу дістала належну оцінку Міністерства освіти та науки України. У 1995 році під час державної акредитації Черкаський державний педагогічний інститут отримав найвищий для вищих навчальних закладів рівень акредитації – четвертий, що відповідав рівню діяльності класичних університетів.

Статус державного університету

Постановою Кабінету Міністрів  України від 6 жовтня 1995 року на базі педагогічного інституту було створено Черкаський державний університет.

Тоді ж йому присвоєно ім’я  видатного державного і політичного діяча, полководця, нашого земляка Богдана Хмельницького.

Набуття статусу державного університету відкрило перед колективом нові перспективи і водночас вимагало реформування всієї роботи навчального закладу. Зміни торкнулися не лише розробки навчальних планів, програм, спецкурсів, а й таких важливих напрямків функціонування університету, як мережа факультетів і спеціальностей, підвищення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, активізації наукових досліджень.

Уже наприкінці 90-х років на 10 факультетах підготовка фахівців велася за 24 спеціальностями, в тому числі й такими новими, як журналістика, економічна теорія, психологія і соціальна робота, фізичне виховання і професійний та олімпійський спорт та інші.

Незважаючи на труднощі часу, продовжувала зміцнюватися  матеріально-технічна база університету. Особлива увага приділялася комп’ютерно-інформаційному забезпеченню навчального процесу. Університет мав близько 200 комп’ютерів, 1020 програм з фундаментальних і спеціальних дисциплін, з’явилася сучасна поліграфічна база.

Перше фахове наукове видання

У 1997 році почало виходити перше в університеті фахове видання «Вісник Черкаського університету», випуск якого забезпечувала редколегія у складі: І.І.Кукурудза (головний редактор), В.М.Мельниченко (відповідальний секретар), Ф.Ф. Боєчко, А.М. Гусак, С.А. Жаботинська, В.Л. Омельяненко, А.Ю. Чабан.

Кадровий потенціал

У ці роки університет виходить на новий рівень наукової діяльності. На кафедрах університету тоді працювало 30 докторів наук, професорів та 144 кандидати наук. Розширювалася співпраця з науковцями академічних установ України та зарубіжних держав.

На кінець 1990-х років знаними в Україні і за її межами стають наукові школи професорів Ф.Ф. Боєчка, А.М. Гусака, С.А. Жаботинської, В.Л. Омельяненка, М.Ю. Фонкича, А.Ю. Чабана, Т.С. Яценко.

Переломні 2000-і роки

На початку 2000-тисячних  до керівництва університетом прийшов А.І. Кузьмінський, який до цього працював на керівних посадах в освіті, обласній державній адміністрації.

З метою посилення професійної орієнтації майбутніх абітурієнтів у листопаді 2000 року створено навчально-науково-виробничий комплекс ,,Перспектива’, до якого увійшли 35 провідних навчальних закладів, освітніх організацій та установ.

Розпочалася підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,магістр”. З’явилися нові спеціальності, серед яких правознавство, туризм, готельне господарство, комп’ютерні науки, практична психологія, видавнича справа та редагування.

Важливими осередками науково-дослідної роботи університету  стали: центр Шевченкознавчих досліджень, науково-дослідний інститут селянства, створено три міжнародні ресурсні центри – полонійний, французький та арабський. В університеті запрацювали навчально-науковий центр фізико-хімічних експериментальних досліджень; науково-дослідна лабораторія фізики твердого тіла.

У  2003 році розпочала свою роботу перша в університеті спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності ,,Історія України» (голова ради А.Г. Морозов).

Визнанням внеску колективу університету в науково-освітню справу і формування національної еліти стало надання йому 21 серпня 2003 року Указам Президента України статусу національного.

У часи Помаранчевої революції

Однак, уже в 2003-2004 роках в університеті наростають протестні настрої, причиною яких стала політична позиція керівництва навчального закладу. Наприкінці 2004 року університет опинився у центрі подій Помаранчевої революції на Черкащині. Значна частина студентів, викладачів долучилися до протестних акцій, голодувань проти фальсифікації виборів Президента України. Керівництво університету не зуміло вірно оцінити ситуацію, намагалося протистояти загальнонародному волевиявленню.

Навесні 2005 року А.І. Кузьмінського було відсторонено від керівництва університетом.

Нове керівництво ВНЗ

У 2005 році ректором став відомий науковець, громадський діяч Володимир Трохимович Поліщук. Відбулися зміни і в керівництві ряду факультетів. Деканом історичного факультету став В.М. Мойсієнко, української філології – І.І. Погрібний.

Зусилля науково-викладацького складу спрямовувалися на підвищення якості освіти, забезпечення її мобільності, привабливості та конкурентоспроможності на ринку праці, підготовку фахівців з високим рівнем професіоналізму.

Відбулася низка міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, створено музей літературної Черкащини,  на повну силу запрацював унікальний музей українського рушника. Удосконалюється мережа кафедр. Запрацював новий дорадчий орган  - професорський клуб. Особлива увагу була звернута на популяризацію життя і творчості видатних земляків Богдана Хмельницького, Михайла Старицького, Тодося Осьмачки, Михайла Драй-Хмари. У 2004 році розпочато навчання у Севастопольській філії. Було відкриту  першу чергу відремонтованого згорілого корпусу, студентське кафе «Меридіан».

Зміна керівництва держави, Міністерства освіти та науки мала вирішальний вплив на повернення у 2007 році ректором - А.І. Кузьмінського.

Це був складний і відповідальний час для колективу університету. Статус національного вимагав  якісно нового рівня роботи. Особлива увага була приділена нарощуванню науково-педагогічного потенціалу, відкриттю нових спеціальностей, утворенню нових кафедр і факультетів, збільшенню ліцензованого обсягу фахівців, передусім за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,магістр”. Відбулася трансформація факультетів у навчально-наукові інститути. Розгорнулася активна робота з впровадження у навчальний процес положень Болонської конвенції.

У цей час університет здійснював підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” з 23 напрямів та 41 спеціальності. Їх перелік поповнився такими спеціальностями як державна служба, інтелектуальна власність, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, інформаційні управляючі системи та технології, початкова освіта.

Однак спостерігалися і негативні тенденції. Інколи реформування навчального процесу підмінялося декларативними гаслами, спостерігалася надмірна педагогізація навчального процесу, що не відповідало засадам класичного університету. Керівництво університету все більше політизувалося на користь провладної партії.

Новітній період

У червні 2014 року до керівництва університетом приходить відомий громадський та політичний діяч - Олександр Володимирович Черевко. З 2004 по 2010 рік він очолював Черкаську обласну державну адміністрацію.

Колектив університету підтримав курс нового керівництва. Переважною більшістю голосів на основі нового положення про обрання керівників вищих навчальних закладів 23 квітня 2015 року О.В. Черевка було обрано ректором національного університету.

Відбулися рішучі зміни в системі виховної роботи. У дні Революції Гідності наприкінці 2013 та на початку 2014 року студенти й викладачі університету стали активними учасниками протестних акцій за європейський вибір України, проти корумпованої влади, проти російської анексії Криму.

Студенти, випускники університету – учасники АТО

Героїчну сторінку історії університету вписали учасники антитерористичної операції на південному-сході України – студенти, випускники університету. Серед них Ярослав Секрет, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, Олександр Сидун, нагороджений: медалями «За участь в АТО», «Захисник Батьківщини», Юрій Кравченко, нагороджений відзнакою «За мужність і відвагу», Вадим Кочерга, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня; Петро Горбатенко, медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня, Сергій Бондар, нагороджений: медаллю «За жертовність і любов до України», Ярослав Платмір, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, Анатолій Шовженко, нагороджений медаллю «За участь в АТО», Олександр Семененко, нагороджений Подякою Міністерства оборони.

Навічно занесені до списків студентів університету учасники бойових дій у зоні АТО Гага В'ячеслав Олегович, нагороджений медаллю «За мужність» ІІІ ступеня та Єпіфанов Сергій Петрович, які загинули в боях за свободу і незалежність України.

Десятки випускників університету і сьогодні мужньо захищають суверенітет України.

Потенціал Черкаського національного

У 2016  році університет відсвяткував своє  95-ти річчя. Черкаський національний  сьогодні це майже шеститисячний колектив студентської молоді стаціонарної та заочної форм навчання.

Навчальний процес забезпечує тисячний колектив штатних працівників, які працюють у 8 навчально-наукових інститутах та 2 факультетах, інституті доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти, на 52 кафедрах.

Сприяють успішній організації навчального процесу 16 загальноунівеситетських підрозділів, серед яких, зокрема, новостворена кафедра військової підготовки, наукова бібліотека, інформаційно-обчислювальний центр, відділ інформації та зв’язків із громадськістю, центр зовнішніх і міжнародних зв’язків, редакційно-видавничий відділ.

Підготовка висококваліфікованих кадрів

Головною дійовою особою в університеті є студентство. Для студентів обладнані сучасні лекційні аудиторії, лабораторії, які зосереджені в 5 навчальних корпусах.

До роботи діючих в університеті наукових шкіл широко залучається талановита студентська молодь, працює понад 120 предметних гуртків, підготовлені рекомендації організації самостійної роботи та дистанційного навчання. Лише за останні роки студенти опублікували понад 800 повідомлень, статей у наукових збірниках, брали участь у більше як 50 наукових конференціях.   Важливу роль у цьому відіграють започатковані ще у 1999 році Всеукраїнські студентські наукові конференції ,,Родзинка”. Створено електронні студентський журнал і студентську наукову газету.

Активна студентська робота високо поцінована в університеті. За останні десять років 35 студентів університету стали стипендіатами Президента України, 7 – Кабінету Міністрів, 17 – Верховної Ради України.

Студенти університету – переможці міжнародних та Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад. Зокрема, кілька років поспіль молоді науковці університету ставали лауреатами конкурсу студентських робіт в українсько-польському проекті Європарламенту «Науковий дебют – сталий розвиток». Переможці цього конкурсу в 2011 році Ігор Стратійчук, 2012 році – Діана Стасенкова і Тамара Смик, у 2013 році – Юлія Скорик, Антоніна Біда та Олександр Дубина.

Знаковим є те, що значна частина викладачів університету є випускниками нашого університету. Це 28 професорів, докторів наук.

  Активна життєва позиція студентів

Активно діють студентські громадські формування: студентська рада університету, студентські ради інститутів, факультетів, гуртожитків, козацька сотня, студентське телебачення, студентське радіо та ін.

Про активну життєву позицію студентів університету свідчить те, що за підсумками виборів до місцевих рад, що відбулися в жовтні 2015 року троє студентів: Антон Ведула, Максим Шило, Артур Акопян обрані депутатами Черкаської міської ради, а студент-магістр ННІ історії та філософії Артем Кухаренко обраний головою Подільської сільської ради Золотоніського району. Він є одним із наймолодших сільських голів України.

Колектив університету – лідер спортивного життя регіону

Добре відомі в Україні спортивні досягнення наших студентів. У Черкаському національному нині навчається 3 майстри спорту України міжнародного класу, 23 майстри спорту України та більше трьох десятків кандидатів у майстри спорту. 11 студентів включено у склад збірних команд України для виступу на престижних міжнародних змаганнях, ще 18 перебувають у резерві.

У ХІІ літній універсіаді України 2015 року серед 120 вищих навчальних закладів держави спортсмени нашого університету зайняли почесне 10 місце, поступившись лише спеціалізованим спортивним університетам, а серед 24 ВНЗ, які мають спортивні факультети – Черкаський національний зайняв друге місце.

Виховання патріотів

В останні 2 роки в університеті значно активізувався виховний процес. Участь у загальнонародних акціях, допомога воїнам АТО, флеш-моби, урочисте відзначення Дня захисника Вітчизни, сходження викладачів та студентів на найвищу вершину України – Говерлу, хода останнім шляхом Кобзаря у Каневі, участь у холодноярських заходах – стали доброю традицією колективу Черкаського національного.

Волонтерська діяльність

Колектив університету за ініціативи ректорату, студентської ради бере активну участь у допомозі воїнам АТО, збираючи продовольство, теплий одяг, тощо. беручи участь у донорському русі. Знаковою подією стала участь у відновленні школи у місті Лисичанськ. На відкритті була присутня делегація викладачів та студентів університету на чолі з О.В.Черевком. В урочистостях взяли участь голови обласних державних адміністрацій – Луганської – Г.Г. Москаль, Черкаської – Ю.О. Ткаченко. Нині ця школа носить ім’я Богдана Хмельницького.

Створено спільно викладачами і студентами благодійний фонд «Заради дитячої усмішки», який організовує та проводить концерти, аукціони на підтримку онкохворих дітей. Активно розвивається  донорський рух.

Студентське дозвілля

Наповнене цікавими і змістовними заходами є студентське дозвілля. Наші студенти і викладачі реалізують безліч ідей — пишуть успішні проекти, проводять курси і тренінги,  створюють клуби за інтересами, благодійні фонди, ініціюють громадські рухи, знімають кіно та проводять мистецькі й просвітницькі акції: буккросинг клуб «Fribuk», «Книжковий маестро», СтудТБ, студентське радіо, літературне кафе, театр «На горі», фестиваль «Студентська весна», КВНівський рух і багато іншого. Традицією стало і святкування Дня університету, який відзначають 14 жовтня. Щорічно в стінах університету Студентська рада реалізовує програму для дозвілля свого студентства в дуже енергійному та захоплюючому настрої: проведення Дня студента, Дня Святого Валентина, конкурсу краси «Міс ЧНУ» тощо.

Добре відомим в Україні та далеко за її межами є народний ансамбль танцю «Черкащанка», який діє в університеті понад 50 років. Тривалий час його очолює беззмінний керівник, заслужений працівник культури України Валентин Михайлович Луценко.

Знаним є ансамбль «Жива пісня», яким керує Анатолій Тимофійович Рибак.

Наукова діяльність

Запорукою високого рівня підготовки фахівців є діяльність кваліфікованого більше як півтисячного викладацького корпусу. Ґрунтовний рівень викладання забезпечують 65 докторів наук, професорів, 312 кандидатів наук, доцентів. Базова освіта всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, які вони викладають. За якісними показниками викладацького складу університет займає провідні позиції серед інших класичних університетів країни.

Відрадним є те, що щорічно число докторів, кандидатів наук поповнюється. Про активний науковий пошук викладачів університету свідчить динаміка захистів докторських та кандидатських дисертацій: За останні 5 років захищено 25 докторських та 122 кандидатські дисертації.

Наукові школи

В університеті діють 17 наукових шкіл, до роботи в яких активно залучаються викладачі, аспіранти, магістри. Серед них: наукові школи  професорів Ф.Ф.Боєчка, А.М. Гусака, С.А. Жаботинської, М.П. Іщенка, А.І. Кузьмінського, І.І. Кукурудзи, В.С. Лизогуба, В.В. Масненка,  Б.П. Мінаєва, А.Г. Морозова, О.Г. Перехреста, В.Т. Поліщука, О.О. Селіванової, В.М. Соловйова, Н.А. Тарасенкової, А.Ю.Чабана, Т.С. Яценко.

Результатами наукової діяльності викладачів ЧНУ стало проведення за останніх 5 років 48 міжнародних, 72 Всеукраїнських конференцій, симпозіумів, читань.

Підготовка науковців

В університеті діють докторантура та аспірантура за 14 спеціальностями У 2016 році в них навчається 125 осіб. 

Важливим досягненням є відкриття за добу Незалежності 5 спеціалізованих вчених рад за 10 спеціальностями.

Науковий потенціал викладачів реалізується у 26 громадських наукових формуваннях.

Зовнішня і міжнародна  діяльність

Черкаський національний співпрацює  з близько 100 закордонними університетами в межах діючих двосторонніх угод.

Щорічно науковці університету здійснюють до 100 виїздів за кордон для викладацької, науково-дослідної роботи, стажувань, участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, міждержавних проектах та культурно-освітніх програмах. Іноземні науковці постійно викладають у нас.

У розвиток українсько-польської науково-освітньої співпраці Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького пропонує своїм студентам навчання за програмою «Подвійний диплом» у Вищій лінгвістичній школі у Ченстохові та Вищій гуманістичній школі міста Сосновець. Студенти університету мають можливість продовжити навчання за кордоном (аспірантура, магістратура, бакалаврат).

Тісну співпрацю налагоджено з навчальними закладами Азербайджанської республіки. Зокрема, укладено угоди про співпрацю з трьома провідними вишами в Баку. Попереду — спільні культурні програми, обмін студентами та викладачами, спільна практика. Черкаський національний може надати партнерам із Азербайджану допомогу у вивченні української мови. Можливі також спільні проекти у сфері історичних досліджень. Зокрема, черкаські історики налагоджуватимуть взаємодію з кафедрою археології, що діє в Бакинському університеті. У перспективі — проведення археологічних розкопок за участі науковців та студентів університетів-партнерів.

Високий науковий потенціал викладачів університету підтверджується значною кількістю публікацій у престижних міжнародних та Всеукраїнських наукових виданнях.  Щороку їх кількість сягає 150.

До читання лекцій, проведення занять в зарубіжних навчальних закладах запрошуються викладачі університету, професори Б.П. Мінаєв, А.М. Гусак, В.М. Мойсієнко, С.А. Жаботинська, А.Ю. Чабан.

Серед партнерів Черкаського національного – Києво-Могилянська академія, Чернівецький національний університет ім. Юрія  Федьковича, Київська православна богословська академія, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди та багато інших провідних вищих, загальноосвітніх навчальних закладів України і Черкащини.

Підготовка іноземних студентів

У 2015 році університет отримав ліцензію і розпочав підготовку іноземних студентів. На сьогодні в університеті навчаються громадяни десяти зарубіжних країн — Азербайджану, Лівії, Марокко, Туркменістану, Гани, Зімбабве, Пакистану, Малайзії, Лівану і Нігерії.

Висока довіра громади

Викладачі займають активну громадянську позицію. За роки незалежності депутатами Черкаської обласної ради обиралися О.В. Черевко, Г.М. Голиш,       А.В. Градовський, А.І. Кузьмінський, І.І. Кукурудза.

Викладач інституту української філології та соціальних комунікацій В.М. Коваленко у 2014-2015  роках очолювала обласну раду.

Депутатами Черкаської міської ради обиралися О.І. Богатирьов, Н.Г. Голуб, В.М. Мойсієно І.В. Кукуленко-Лук’янець.

Творчий потенціал

30 нинішніх викладачів університету є членами національних творчих спілок України.  Серед них професор В.Т. Поліщук, який очолює комісію із  присудження Всеукраїнської премії В. Симоненка, В.М. Мельниченко є головою обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Керівник народного ансамблю танцю «Черкащанка», заслужений працівник культури України В.М. Луценко входить до складу національної хореографічної спілки та спілки театральних діячів України.

Відомими в Україні  є викладачі університету – члени Національної спілки письменників України. Серед них – професор В.І. Пахаренко (лауреат літературних премій ім. Д. Нитченка та В. Симоненка), доценти В. М. Кикоть (премія ім. Василя Симоненка), В.М. Коваленко (премії «Благовіст» та ім. Василя Симоненка, очолювала обласну організацію НСПУ).

Черкаський національний пишається й тим, що в його стінах працюють знані митці – члени Національної спілки художників України народний художник України І.І. Бондар, заслужений діяч мистецтв В.І. Клименко, заслужені художники України Т.К. Касьян, В.А. Олексенко, І.В. Фізер.

За вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва до складу Національної всеукраїнської музичної спілки прийнято старшого викладача Н.І. Герман та керівника ансамблю народної пісні «Жива музика» А.Т. Рибака.

На захисті інтересів викладачів та студентів стоїть профспілкова організація Черкаського національного. З часу створення і дотепер первинна профспілкова організація бере безпосередню участь у вирішенні всіх питань життя університету.

Первинна  профспілкова організація є найпотужнішою профспілковою організацією Черкащини. У своїх лавах вона об’єднує більше 6 тисяч членів профспілки. Для проведення ефективної роботи в університеті створено 11 профспілкових бюро, які об’єднують 272 профгрупи кафедр, академічних груп та підрозділів. Очолює первинну профспілкову організацію А.І. Стеценко – доцент кафедри спортивних дисциплін.

Плідно працює в університеті рада ветеранів. У і її складі 168 осіб, з них 110 ветеранів педагогічної праці. Очолює раду доцент В.І. Бойко.

Керівництво університету забезпечують колегіальні органи управління: Вчену раду університету очолює доктор економічних наук, професор О.В. Черевко. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу, включно з виборними представниками з числа студентів. Головою є доктор історичних наук, профессор А.Ю. Чабан.

Збережена історія

Завдяки зусиллям викладачів і студентів в останнє десятиріччя в університеті сформувався музейний комплекс. Окрім музею навчального закладу (керівник – професор В.В. Гоцуляк), унікальністю експозиції вирізняється музей ,,Літературна Черкащина (керівник – професор В.Т. Поліщук). Не менш значною є експозиція музею рушника (керівник – професор Н.М. Єрмоленко). Пам’ятки археології зібрані в археологічному музеї (керівник – професор А.Г. Морозов). Чимало оригінальних експонатів представлено в зоологічному музеї (керівник – кандидат біологічних наук О.Г. Зубенко), музеї Б. Хмельницького (керівник – професор В.В.Масненко), музеї народного учителя О.А. Захаренка (керівник –  доцент С.О.Захаренко).

Черкаський національний у Всеукраїнських рейтингах

У 2016 році університет посів 21 місце зі 128 у рейтингу університетів України за показниками Scopus  (результати рейтингу ВНЗ базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками).

У  рейтингу світових університетів за рівнем їх присутності в інтернет-мережі Webometrics Ranking of World's Universities станом на липень 2016 року Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького посів 39-те місце в Україні, піднявшись за останній рік  на 40 позицій і обійшовши за цим показником усі вищі навчальні заклади Черкащини.

У консолідованому рейтингу ВНЗ України ЧНУ посідає 117 місце, випереджаючи всі навчальні заклади Черкащини. За два останні роки університет покращив свій рейтинг на 11 позицій: 2014 рік – 128, 2015 рік – 126, 2016 рік – 117.

Детальну інформацію про життєдіяльність університету, основні заходи, новини можна і потрібно отримувати на сайті університету www.cdu.edu.ua, каналі YouTube, сайтах інститутів і факультетів, в соціальних мережах.

  

 

Лекція підготовлена за матеріалами проф. А.Ю.Чабана, проф. О.В.Черевка