Міністерство освіти і науки представило новий сервіс для науковців – Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це проєкт створення пошукової системи та база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

За даними цієї системи, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, професор Сергій Корновенко — найпродуктивнійший автор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ще один науковець ЧНУ — завідувач кафедри хімії та наноматеріалів Борис Мінаєв — визнаний найцитованішим автором. 

Довідково. У своїй професійній діяльності Сергій Корновенко пройшов шлях від студента, аспіранта, асистента до професора, проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету. За результатами його досліджень опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, понад 30 окремих видань (монографії, навчальні посібники, хрестоматії, збірники документів тощо), наукові публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Web of Science, Index Copernicus. Є автором/співавтором 9 об’єктів авторського права, на які видано свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Узяв активну участь в організації та проведенні понад 80 наукових конференцій, симпозіумів, читань різного рівня. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Був співвиконавцем держбюджетної теми «Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства» та керівник двох науково-дослідних тем: 2015–2017 рр. — «Селянство України за умов суспільно-політичних потрясінь та соціально-економічних трансформацій першої третини ХХ ст.»; 2018–2021 рр. — «Українська революція (1917 – 1921 рр.): селянський фактор». Голова спеціалізованої вченої ради Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Головний редактор фахового видання «Український селянин», індексованого наукометричними базами Index Copernicus, Cite FactorCosmos Impact FactorScientific Indexing ServicesUlrich's Periodicals Directory, член редколегії збірника «Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки» (ЧНУ ім Б. Хмельницького), індексованого наукометричними базами Index Copernicus, Cite FactorScientific Indexing Services.

Під його керівництвом студенти здобували призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.

Сергій Корновенко проходив наукове стажування у Литві, Польщі, Болгарії. У 2017 – 2018 рр. взяв участь у міжнародному проекті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» у Польщі.

У 2007–2009 рр. — стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2010 р. — стипендіат Верховної Ради України для молодих талановитих учених. Заступник голови Наукового товариства істориків-аграрників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Член Центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

2019 р. позначився новими науковими здобутками у професійній діяльності Сергія Корновенка: близько 6 наукових публікацій у фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях (зокрема, індексованих у Web of Science), колективна монографія в Словаччині, підготовлений до друку збірник документів із аграрної історії. Відповідно до розпорядження Президента України № 241/2019-рп виграв грант Президента України докторам наук. У 2019 р. під його керівництвом захищено докторську та кандидатську дисертації.

У складі авторського колективу Сергій Корновенко здобув обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича за збірник документів «Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–1921 рр.». За результатами конкурсу на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу, праці молодих учених, патенти на корисну модель громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» здобув диплом за ІІ місце в номінації «Монографії» за монографію «Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902-1917 рр.».

На початку 2019 р. Сергій Корновенко провів лекції в Університету Матея Бела (Словаччина), присвячені правовому статусу селянства напередодні Української революції 1917–1921 рр., динаміці його еволюції під час Української революції 1917–1921 рр., правововій свідомості й правовій культурі селянства під час Української революції 1917–1921 рр., історії селянських республік періоду Української революції тощо.

Під керівництвом Сергія Корновенка як головного редактора збірник наукових праць «Український селянин» включено до категорії Б «Переліку фахових видань України». 

Борис Пилипович Мінаєв — завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доктор хімічних наук, професор. Учений займає друге місце у рейтингу найкращих науковців ЗВО МОН України.

Сьогодні ім’я Бориса Мінаєва є досить відомим не лише в українській, а й у світовій науці. Він входить у сотню найкращих науковців України за рейтингом бібліотеки ім. Вернадського (займає 34 позицію). За щорічним рейтингом викладачів Черкаського національного університету постійно у трійці найкращих. Під керівництвом Бориса Пилиповича виконано та захищено 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук та 4 дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора хімічних наук (3) та доктора фізико-математичних наук (1). Нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан «25 років Центрально-Казахстанському відділенню Національної академії наук Республіки Казахстан» за великий внесок у розвиток хімічної науки республіки (2010).

1967 року Борис Мінаєв закінчив фізичний факультет Томського державного університету ім. В. В. Куйбишева і вступив до аспірантури при кафедрі оптики і спектроскопії ТДУ. 

Із 1970 року Мінаєв працював молодшим науковим співробітником Сибірського фізико-технічного інституту ім. академіка В. Кузнєцова, а через рік перейшов на кафедру органічної хімії в ТДУ. На початку 1973 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Із 1974 по 1988 роки Борис Мінаєв працював спочатку доцентом кафедри теоретичної фізики, а потім завідувачем кафедри фізичної хімії Карагандинського державного університету.

У 1984 році вчений захистив докторську дисертацію. У листі за підписом академіка Легасова експертна рада ВАК СРСР дозволила Борису Мінаєву отримати ступінь доктора хімічних наук на основі захисту автореферату без написання дисертації.

У 1984 році в КАрДУ була створена друга в Радянському Союзі кафедра квантової хімії, яку очолив професор Мінаєв. За час роботи на кафедрі він підготував 6 кандидатів і двох докторів наук.

Саме тоді була сформована наукова школа професора Мінаєва, що зайняла міцні позиції у вітчизняній квантовій хімії і набула широкої популярності за кордоном. Підґрунтям для формування школи стали квантово-хімічні дослідження електронної будови, спектрів і реакційної здатності органічних і неорганічних речовин, металокомплексів і нанокластерів.

З лютого 1988 року працював у Черкасах, завідувачем кафедри хімії в філії Київського політехнічного інституту (згодом був реформований у Черкаський державний технологічний університет). Одночасно професор Мінаєв читав лекції з квантової хімії в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. У 2007 році він перейшов у цей заклад на посаду завідувача кафедри органічної хімії, а згодом створив і очолив кафедру хімії та наноматеріалознавства.

Нині в ЧНУ діє і продовжує розвиватися наукова школа Бориса Пилиповича. Робота школи і нині відома науковій громадськості багатьох країн світу, що засвідчують понад 1500 посилань і цитувань праць цієї школи, що зафіксовані в таких базах даних, як «Science Citation Index», «Scopus», «Scholar» та інші. Представники цієї школи беруть активну участь у багатьох міжнародних конференціях у США, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Чехії, Франції, Англії, Німеччині, Іспанії та Італії. За результатами досліджень опубліковано понад 600 наукових праць, із яких 250 — у провідних закордонних виданнях.


Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького