bgb
 
 
 
Рішенням Вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького під. керівництвом ректора університету Черевка Олександра Володимировича від 17 квітня 2018 року (протокол № 6) було створено кафедру фундаментальної медицини і започатковано процес щодо підготовки лікарів за спеціальністю «Медицина».

Нині на базі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького функціонує навчально-науковий центр «Медичний інститут Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» (Протокол № 5 вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 7 лютого 2019 року).

У розпорядженні навчально-науковий центру перебувають навчальні приміщення, оснащені комп’ютерною технікою і сучасним навчальним обладнанням. Лабораторні і практичні заняття відбуваються на базі навчально-наукових інститутів природничих наук, фізичної культури, спорту та здоров’я, навчальної лабораторії медичної і фізичної реабілітації санаторію-профілакторію «Едем» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, та клінічних відділень лікувальних комунальних закладів, зокрема Черкаського обласного онкологічного диспансеру, Черкаської обласної лікарні, Черкаським обласним кардіологічним центром.

Витяг з протоколу № 6 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 17 квітня 2018 року

Витяг з протоколу № 5 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 7 лютого 2019 року

У 2018 році кафедру фундаментальної медицини очолив професор, доктор медичних наук Руденко Сергій Антонович, науковими інтересами якого є вивчення медико – психолого – соціальних особливостей здоров’я, механізмів формування преморбідних станів та тригерів реалізації неінфекційних хронічних захворювань, профілактичних систем у медицині та створення автоматизованих систем комплексного супроводу гармонійного розвиту. Кадровий склад кафедри складається з кандидатів медичних, біологічних і психологічних наук, доцентів.

У 2021 році кафедру очолив Почечуєв Анатолій Михайлович –кандидат медичних наук, лікар з великим виробничим стажем роботи у лікувальних закладах Черкащини. З листопада 2021 року очільником кафедри стала Рибалко Алевтина Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент.

Створено матеріально-технічну базу, яка дає змогу проводити лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів спеціальності «Медицина» на рівні, що відповідає вимогам МОЗ України та міжнародним стандартам. Заняття з дисциплін, що передбачені навчальною програмою на кафедрі проводяться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки. Існує достатня кількість наочних матеріалів: анатомо-морфологічних та гістологічних препаратів, штучних макетів органів, навчальних фільмів. Лабораторії для забезпечення навчального процесу функціонують із дотриманням відповідних вимог та відповідають сучасним стандартам.

Гарантовано забезпечення викладання обов’язкових навчальних дисциплін, відповідно до навчальних програм підготовки. Проведено всі необхідні процедури щодо забезпечення вимог якісного процесу підготовки Лікаря.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • освітня діяльність, яка спрямована на реалізацію програм вищої професійної освіти і на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців;
    • наукова діяльність, яка включає в себе організацію і проведення наукових досліджень відповідно до профілю кафедри в рамках міжнародних, вітчизняних або університетських науково-дослідних програм або проектів;
    • інноваційна діяльність включає в себе виконання робіт або надання послуг зі створення, освоєння або практичного застосування нових або вдосконалених освітніх технологій, наукових досягнень в галузі охорони здоров'я;
    • основні напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, охорони здоров'я та освіти України;
    • викладачі кафедри фундаментальної медицини вже сьогодні беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конгресах, симпозіумах та конференціях.

Кафедра починає діяльність з набору студентів у 2021 році.

Ліцензований обсяг – 25 осіб для вступників – громадян України.

Випускники кафедри фундаментальної медицини отримають сучасний, конкурентноспроможний рівень фахової підготовки, та сприяння у забезпеченні працевлаштування в Україні та за її межами.

На сьогодні освітня діяльність на кафедрі здійснюється за напрямком освітньої програми у межах спеціальності 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Денна форма навчання:

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітня програма – «Медицина»

Освітня кваліфікація – «Магістр»

професійна кваліфікація – 222.1 Лікар

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "МЕДИЦИНА"