bgb
 
 
 

У межах співпраці Черкаського національного університету з установами Національної академії наук України відкрито спільну науково-дослідну лабораторію математичної фізики, яка функціонує на базі кафедри фізики ЧНУ.

Наукові консультанти:

  • доктор фізико-мат.наук, професор, провідний науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри фізики ЧНУ Гусак Андрій Михайлович;
  • доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник, член-кореспондент НАНУ Гутлянський Володимир Якович.

Основною метою діяльності лабораторії є виконання актуальних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що мають фундаментальне та прикладне значення та відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки: в галузі математичної фізики, теорії граничних задач, задач з вільними межами, еліптичних та параболічних рівнянь, розробки нових теорій та методів моделювання термодинаміки та кінетики фазових і структурних перетворень у відкритих неоднорідних системах, для створення суспільно корисних наукових результатів.

На цей момент в лабораторії виконуються два фундаментальні проєкти в межах держбюджетного фінансування МОН України:

1. «Мультимасштабне моделювання конкурентної нуклеації, росту і коалесценції фаз в ізотермічних та СВС-реакціях»  (науковий керівник: Гусак Андрій Михайлович, номер державної реєстрації: 0118U003861).

2. «Сингулярні розв`язки рівнянь математичної фізики в анізотропних і неоднорідних середовищах, моделювання процесів дифузії та абсорбції»

(науковий керівник: Пасічний Микола Олександрович, номер державної реєстрації: 0119U100421).

Крім того, лабораторія активно залучена у виконання міжнародних проектів:

  • УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ

«Утворення нанопоясків оксидів при інтенсивному перемішуванні – експеримент, теорія, застосування» (РЕАЛІЗАЦІЯ 2020-2021 рр.).

Мета і галузь дослідження: Систематичне дослідження недавно відкриого нового методу виробництва нанопоясків оксидів шляхом інтенсивного перемішування водних розчинів

Галузь – фізика наноматеріалів.

Наукові керівники: Гусак А.М. (ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна),

Marek Danielewski (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland).

  • УКРАЇНСЬКО – НІМЕЦЬКИЙНАУКОВО-ДОСЛІДНИЙПРОЕКТ

«From Modeling and Analysis to Approximation»(РЕАЛІЗАЦІЯ 2020-2022рр.)

Мета і галузь дослідження: Дослідження різноманітних початково-крайових обернених задач для хвильових рівнянь, які описують процес розповсюдження звукової хвилі і які можуть буди застосовані під час аналізу роботи томографа.

Галузь – теорія функцій, функціональний аналіз, математична фізика та диференціальні рівняння.

Лабораторія також активно організує наукові конференції, семінари, круглі столи тощо з напрямків своєї діяльності, які проводяться на базі ІПММ та ЧНУ імені Богдана Хмельницького.