bgb
 
 
 

Науково-дослідний інститут фізики і хімії функціональних матеріалів (директор – д.х.н., проф. Мінаєв Б. П.)

Структура науково-дослідного інституту фізики і хімії функціональних матеріалів:

 • відділ фізики твердого тіла та дифузійних процесів;
 • відділ хімії наноматеріалів;
 • відділ тонкого органічного синтезу;
 • відділ квантової хімії і структурних транскрипторів.

Пріоритетними напрямами роботи науково-дослідного інституту фізики і хімії функціональних матеріалів є:

 • синтез нано-частинок багато-родних металів (золото, срібло, платина) за допомогою від-новних агентів, типу гумінових речовин, для подальшого їх застосування в біо-медицині, нано-фармакології і в цілях сільського господарства;
 • дослідження фізико-хімічних властивостей отриманих нано-частинок за допомогою методів електронного парамагнітного резонансу, спазмонної спектро-скопії, а також методом інфрачервоного поглинання;
 • синтез нано-частинок перехідних металів, а також нано-частинок інтерметалів, для їх застосування в цілях каталізу та реакції Меєрвейна, ацетоксиарилювання та інших подібних процесів, а аткож реакції отримання нових антедетонаційних присадок до моторних мастил;
 • дослідження структурних властивостей нано-частинок за допомогою методу рентгенівської дифрактометрії і рентгенівської флюоресценції;
 • дифузійно-контрольовані твердо фазні реакції в нанорозмірних системах;
 • теорія зародкоутворення у відкритих системах;
 • електроміграція, термоміграція і відмови інтегральних схем;
 • дослідження фазових перетворень в металах та сплавах за допомогою рентгеноструктурного (РСА) аналізу;
 • проведення РСА і ренгено-спектральних досліджень нових речовин по замовленню інших відділів НДІ;
 • діазореакції ненасичених сполук;
 • синтез бутадієн-1,3-арилсульфонів, 4-аніонобутенів-2арилсульфонів та вінілових етерів;
 • використання хлоридів, тетрафлуороборатів, тетрахлорокупратів(ІІ) арилдіазонію, 1-арил-3,3-диметил-1-триазенів та тазі латів;
 • синтез речовин для одержання нових видів модифікованих канчуків, гум, пластифікаторів і іонообмінних смол; терапевтичних і анти ракових засобів; засобів боротьби із шкідниками рослин; стимуляторів росту рослин і тварин; дезінфікуючих та імпрегуючих додатків; функціоналізаціїї поверхонь наночастин різного походження, сфера застосування яких медицина і альтернативна енергетика;
 • теоретичне дослідження механізмів реакції Меєрвейна;
 • теоретичне дослідження електронних, УФ-видимих, ІЧ спектрів поглинання фосфоресценції, а також спектрів раманівського спектрів розсіювання органічних та елемент-органічних сполук та барвників методами квантової хімії;
 • систематичні дослідження структури та ІЧ спектрів стероїдних гормонів;
 • квантово-хімічні дослідження речовин, які використовуються в сучасній фармакології, а також проектування нових ліків за допомогою використання різноманітних дескрипторів;
 • надання консультацій з розрахунку електронної структури і спектрів всім бажаючим співробітникам НДІ фізики і хімії функціональних матеріалів.

Тематика досліджень:

 • теоретичний дизайн барвників для сонячних елементів;
 • аналіз структури та спектральних властивостей гетероциркуленів;
 • дослідження спектрів КР стероїдних гормонів у низькочастотній області та особливостей будови їх кристалічної упаковки;
 • теоретичні дослідження структури та спектральних властивостей електролюмінесцентних комплексів перехідних металів;
 • синтез і властивості арилсульфурвмісних 1,3-бутадієнів як мономерів модифікованих каучуків та алк(ар)оксиетенів як оксигенатних додатків бензинів;
 • метод синтезу п-карбокси-п-сульфофенілсульфоніл-бутадієнів і арилсульфонілізопренів та дослідження деяких їх перетворень;
 • метод добування 1-алкокси-2-арилетилацетатів;
 • синтез і властивості 4-функціонально заміщених 1-арилсульфоніл-2-бутенів та 1-арилсульфоніл-1,3-бутадієнів
 • квантово-хімічні дослідження молекулярного кисню.