bgb
 
 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 614 of July 22, 2020 (hereinafter − the Resolution) defines the procedure for quarantine and the introduction of enhanced anti-epidemic measures in areas with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2.

According to paragraph 4, item 10 of the Resolution, it is prohibited for foreigners and stateless persons to cross the state border without a valid insurance policy (certificate) issued by an insurance company registered in Ukraine, or a foreign insurance company with a representative office in Ukraine or contractual relationship with an insurance company - a partner in Ukraine (assistance), and covers the costs associated with the treatment of COVID-19, observation, and is valid for the period of stay in Ukraine. In the absence of such a policy (certificate) of insurance, the authorized official person of the state border protection unit will forbid to cross the state border in the manner prescribed by Article 14 of the Law of Ukraine «On Border Controlс. Therefore, the presence of such a policy (certificate) is mandatory.

Persons crossing the state border and coming from the state or being citizens (subjects) of states with a significant prevalence of COVID-19 are subject to self-isolation.

A country with a high prevalence of COVID-19 is a country that has one of the following characteristics:

−      the number of new cases of COVID-19 per 100 thousand population in the last 14 days exceeds the number of such cases in Ukraine;

−      the increase in new cases of COVID-19 in the country in the last 14 days compared to the previous 14 days is more than 30 percent.

The list of countries with a high prevalence of COVID-19 is compiled by the Ministry of Health, and reviewed every seven days (https://covid19.gov.ua/border#List).

The term of self-isolation is 14 days for persons, who have crossed the state border and are self-isolated using the system through a mobile application, from the moment of crossing the state border.

In order to counteract the spread of COVID-19 and monitor self-isolation, the electronic service «Act at Home» of the Unified State Web Portal of Electronic Services is used.

A person is a subject to self-isolation, in connection with the crossing of the state border, is obliged to install and activate the mobile application «Act at Home». If it is impossible to install such an application, the person is a subject to observation.

Self-isolation, observation of a person (14 days) in connection with crossing the state border (who came from the state or is a citizen (subject) of the state with a significant spread of COVID-19) is terminated in case of a negative COVID-19 test by polymerase chain reaction, which is carried out after crossing the state border or no later than 48 hours before crossing.

 

Інформація для громадян іноземних держав щодо порядку дотримання карантинних заходів при прийомі у вищі навчальні заклади

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 (далі − Постанова) визначено порядок встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до абзацу 4 п. 10 Постанови забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією − партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні. У разі відсутності такого полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль». Отже, наявність такого полісу (свідоцтва, сертифікату) є обов’язковою.

Самоізоляції підлягають, зокрема, особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянинами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій наявна одна з таких ознак:

−      кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

−      приріст нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 у державі за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів (https://covid19.gov.ua/border#List).

Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону та проходять самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону.

З метою протидії поширенню COVID-19 та моніторингу самоізоляції використовується електронний сервіс «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». У разі неможливості встановлення такого додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляція, обсервація особи (14 днів) у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.