Рішенням вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 17 квітня 2018 року (протокол № 6) було створено кафедру фундаментальної медицини. Кадровий склад кафедри складається з штатних працівників, зокрема кандидатів медичних, біологічних і психологічних наук, доцентів. У розпорядженні кафедри перебувають двадцять три навчальних приміщення, оснащених комп’ютерною технікою і сучасним навчальним обладнанням. Лабораторні і практичні заняття відбуватимуться на базі навчально-наукових інститутів природничих наук, фізичної культури, спорту та здоров’я, навчальної лабораторії медичної і фізичної реабілітації санаторію-профілакторію «Едем» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також клінічних відділень лікувальних комунальних закладів, зокрема Черкаського обласного онкологічного диспансеру і Черкаської обласної лікарні.

Нині на базі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького функціонує навчально-науковий центр «Медичний інститут Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» (Протокол № 5 вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 7 лютого 2019 року).

Витяг з протоколу № 6 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 17 квітня 2018 року

Витяг з протоколу № 5 ЧНУ ім. Б. Хмельницького від 7 лютого 2019 року

У 2018 році на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького започатковано процес щодо підготовки лікарів за спеціальністю «Медицина».

Рішенням Вченої ради університету від 17 квітня 2018 року під керівництвом ректора університету Черевка Олександра Володимировича утворено кафедру фундаментальної медицини та Навчально – науковий центр «Медичний інститут Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького».

Кафедру фундаментальної медицини очолив професор, доктор медичних наук Руденко Сергій Антонович, науковими інтересами якого є вивчення медико – психолого – соціальних особливостей здоров’я, механізмів формування преморбідних станів та тригерів реалізації неінфекційних хронічних захворювань, профілактичних систем у медицині та створення автоматизованих систем комплексного супроводу гармонійного розвиту.

Вже сьогодні створено матеріально-технічну базу, яка дає змогу проводити лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів спеціальності «Медицина» на рівні, що відповідає вимогам МОЗ України та міжнародним стандартам. Заняття з дисциплін, що передбачені навчальною програмою на кафедрі будуть проводитись із застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки. Існує достатня кількість наочних матеріалів: анатомо-морфологічних та гістологічних препаратів, штучних макетів органів, навчальних фільмів. Лабораторії для забезпечення навчального процесу функціонують із дотриманням відповідних вимог та відповідають сучасним стандартам.

Кафедра забезпечує викладання обов’язкових навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Гістологія, цитологія, ембріологія», «Медична біологія», «Вступ до університетських студій та історія медицини», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Гігієна та екологія», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» та дисциплін, відповідно до навчальних програм підготовки.

Проведено всі необхідні процедури щодо забезпечення вимог якісного процесу підготовки Лікаря.

Основними напрямками роботи кафедри є:

• освітня діяльність, яка спрямована на реалізацію програм вищої професійної освіти і на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців;
• наукова діяльність, яка включає в себе організацію і проведення наукових досліджень відповідно до профілю кафедри в рамках міжнародних, вітчизняних або університетських науково-дослідних програм або проектів;
• інноваційна діяльність включає в себе виконання робіт або надання послуг зі створення, освоєння або практичного застосування нових або вдосконалених освітніх технологій, наукових досягнень в галузі охорони здоров'я;
• основні напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, охорони здоров'я та освіти України;
• викладачі кафедри фундаментальної медицини вже сьогодні беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конгресах, симпозіумах та конференціях.

Кафедра починає діяльність з набору студентів у 2020 році.

Ліцензований обсяг – 25 осіб для вступників – громадян України.

Випускники кафедри фундаментальної медицини отримають сучасний, конкурентноспроможний рівень фахової підготовки, та сприяння у забезпеченні працевлаштування в Україні та за її межами.

На сьогодні освітня діяльність на кафедрі здійснюється за напрямком освітньої програми у рамках спеціальності 222 «Медицина», Галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Денна форма навчання

Галузь знань  – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина»

Освітня програма – «Медицина»

Освітня кваліфікація – «Магістр»

професійна кваліфікація – 222.1 Лікар

 

Вступ на базі повної середньої освіти ЗНО для вступу:

І. Українська мова і література

ІІ. Біологія або Хімія

ІІІ. Фізика або Математика

При Університеті запроваджено цілісну програму підготовки до здавання ЗНО та систему сприяння абітурієнтам.

У 2020 році для вступу на спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» абітурієнтам необхідно надати у приймальну комісію результати ЗНО з трьох навчальних предметів:

  • Українська мова та література;
  • Біологія або хімія (другий конкурсний предмет);
  • Фізика або математика (третій конкурсний предмет).

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

 

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти та мають сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 або 2020 років (подають заяви тільки в електронній формі):

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ з: 01 липня 2020 року по 22 липня 2020 року

1. МЕДИЦИНА. ЛІКАР денна форма навчання термін навчання 6 років на основі повної загальної середньої освіти. Абітурієнти які вступають на спеціальність після 11 класів,

222 МЕДИЦИНА ступінь МАГІСТРА, подають сертифікати з предметів:

  • Українська мова та література - 105 балів.
  • Біологія або хімія (на вибір вступника) - 150 балів.
  • 3. Фізика або математика (на вибір вступника) 150 - балів.

Прийом документів з 01 липня 2019 року по 22 липня 2020 року

 

Абітурієнти, у яких є диплом молодшого спеціаліста (медичного профілю), мають можливість отримати диплом лікаря (контрактна форма навчання):

Документи приймаються з 01 липня 2020 по 22 липня 2020 року (у паперовій формі)

Медицина (Лікар) – 2 (ДРУГИЙ) курс – термін навчання 5 років (денна форма навчання)

Зарахування проводиться на основі диплому молодшого спеціаліста 223 МЕДСЕСТРИНСТВО 5.12010101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА, 5.12010102 СЕСТРИНСЬКА СПРАВА , 5.12010105 АКУШЕРСЬКА СПРАВА

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ з 23 липня 2020 року: тестові екзамени з анатомії та медичної біології.

Конкурсний відбір проводиться за результатами фахових вступних іспитів з конкурсних предметів:

  • Українська мова (ЗНО) – 105 балів.
  • Анатомія – мінімальна кількість балів – 150 балів.
  • Медична біологія – мінімальна кількість балів – 150 балів.

Навчання проводиться лише за рахунок юридичних і фізичних осіб.

 

Документи, які необхідно здати абітурієнтам у приймальну комісію для навчання за рахунок державного замовлення та за рахунок юридичних і фізичних осіб:

1. Заява на ім’я ректора;

2. Копії документів про загальну середню освіту при пред’явленні оригіналу, копію диплому молодшого спеціаліста, бакалавра;

3. Копію сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти при пред’явленні оригіналу (абітурієнти після 11 класів);

4. Чотири фотокартки розміром 3х4 та 2 поштові конверти з марками по Україні;

5. Копію документу, що посвідчує особу (при наявності оригіналу);

6. Копію ідентифікаційного коду;

7. Медичну довідку форма 086-о;

8. Копію військового квитка (посвідчення про приписку до призивної дільниці);

9. Копію трудової книжки;

10. документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами - 1, квотами -3 (за наявності).

 

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної освіти мають особи:

1. Визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2. Особи, кому згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

3. Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);

4. Ті, кого законом визнано учасниками бойових дій по захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, які брали участь в антитерористичній операції, та забезпеченні її проведення, у тому числі особи що проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5. Діти-сироти, та позбавлені батьківського піклування;

6. Особи у яких є захворювання, зазначені у Переліку таких, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО, у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880;

7. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2019 року.

День відкритих дверей буде визначено у подальшому.