bgb
 
 

Запитати у ректора


Тарас

Я подав оригінали документів, що мені повинні дати, щоб засвідчити що я дійсно поступив???

Що потрібно з ним робити?

П'ятниця, 03 серпня 2018, 13:57
ЧНУ

Якщо у електронному кабінеті маєте статус однієї із заяв «рекомендовано до зарахування», то терміново (до 18-00, 6 серпня) подайте оригінали документів у відбіркову комісію за цією спеціальністю. Якщо статус залишився «допущено до участі в конкурсі», це означає, що можете укласти контракт. Приносите оригінали  і заповнюєте бланк контракту.

Понеділок, 06 серпня 2018, 11:10
Наталія

Доброго дня. Які умови для вступу для іноземних громадян  та факультети на які вони можуть вступити. Дякую

П'ятниця, 03 серпня 2018, 11:10
ЧНУ

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

 

 1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України; закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється Університетом:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому до Університету та оприлюднюються на офіційному веб-сайті.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання до Університету в межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Університетом та іноземними вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання до Університету за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому вищого навчального закладу.

 1. Прийом до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється для підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалавр, магістр за освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензованого обсягу.
 2. 10. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс Університету для здобуття ступеня бакалавра допускаються особи, які мають документ про повну загальну середню освіту.

10.1. Іноземці та особи без громадянства, які не підпадають під п.п. 6, 8 цього розділу, зараховуються на навчання до Університету за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору і оплачують своє навчання.

10.2. Іноземці-вступники на навчання, повинні мати в’їзну візу, яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах.

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видає Приймальна комісія Університету.

10.3. Іноземці-громадяни країн колишніх союзних республік у складі СРСР (а саме: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан), в’їжджають в Україну без віз, при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в’їзду в Україну» – «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають у Приймальну комісію Університету заповнену заяву на ім’я ректора про вступ, в якій зазначають спеціальність, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення співбесіди та навчання (українська, англійська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника.

До заяви додаються:

 • анкета встановленого зразка;
 • паспорт з візою для в’їзду і навчання в Україні;
 • нотаріально завірений переклад першої сторінки паспорта;
 • запрошення на навчання;
 • документ про повну середню освіту та додаток з оцінками з навчальних дисциплін (легалізовану копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) з нотаріально завіреним перекладом українською (російською) мовою; свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (за наявності); сертифікат зовіншнього незалежного оцінювання з предметами, що відповідають перелікові вступних випробувань, визначених даними Правилами прийому, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) (за наявності), оригінали або копії, завірені в установленому порядку); документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

Для документу про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо- кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку.

 • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (якщо в атестаті про закінчення середньої освіти немає російської або української мови або вступник не володіє на достатньому рівні українською або російською мовами, виявлений у формі співбесіди);
 • свідоцтво про народження (легалізовану копію документа про народження з нотаріально завіреним перекладом українською (російською) мовою);
 • легалізований медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну (оригінал та нотаріально завірений переклад на українську або російську мову);
 • страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
 • копія документа, що посвідчує особу (перша сторінка паспорта; повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);
 • 12 фото розміром 3,5x4,5 см.

Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

 1. 12. Прийом до Університету здійснюється за результатами вступних випробувань, що проводяться у формі співбесіди, незалежно від джерел фінансування.
 2. 13. Конкурсний бал визначається як результат оцінки за співбесіду.
 3. Для вступників на ступінь бакалавра конкурсний бал обчислюється як сума результату співбесід з фахового предмету та української чи іноземної (англійської) мови. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Співбесіди проводяться в Університеті протягом 3 днів з моменту подачі документів.
 4. 15. Для вступників на ступінь магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату співбесід з фахового предмету, іноземної мови та середнього бала документа про базову або повну вищу освіту з округленням до сотих частин бала. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Співбесіди проводяться в Університеті протягом 3 днів з моменту подачі документів.
 5. 16. Апеляція на результат вступного випробування (співбесіди) приймається за письмовою заявою вступника в день оголошення результатів. Апеляція проводиться у порядку, визначеному Правилами прийому.
 6. 17. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі.
 7. 18. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, що вступають до Університету здійснюється протягом 5 днів з моменту успішного складання співбесіди та на підставі укладеного договору.
 8. 19.Остаточне зарахування іноземних громадян на вільні місця ліцензійного обсягу проводиться (за результатами співбесіди та за умови оплати іноземними громадянами та особами без громадянства вартості навчання, визначеної в договорі) – не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно.
 9. 20. Особи, що без поважних причин не приступили до занять упродовж 10-ти днів від їх початку, відраховуються з Університету.

21. Усі питання, пов’язані з прийомом іноземців та осіб без громадянства до Університету, вирішує Приймальна комісія Університету

Четвер, 09 серпня 2018, 09:19
ваня

які пільги мають діти учасників ато при вступі?

Вівторок, 31 липня 2018, 23:30
ЧНУ

Діти учасників бойових дій мають право на переведення на місця державного замовлення. Щоб з’ясувати деталі, потрібно взяти оригінали документів та підійти до юриста приймальної комісії (каб. 305, корп.1)

Понеділок, 06 серпня 2018, 11:11
Vika

Доброго дня, скажіть будь-ласка у  якій формі проходитимуть іспити при вступі на магістратуру на спеціальність 014.02 Середня освіта, мова і література (англійська).

Неділя, 29 липня 2018, 21:28
Віка

 

Доброго дня! Подала документи на магістратуру, спецальність 014.02 Середня освіта, мова і література (англійська), на МОНО спеціальність і їх успішно прийняли. Нажаль, у документах на сайті університету, і у системі vstup.info, немає даних ні про кількість місць, ні про ліцензовані обсяги (на vstup.info написано "Ліцензований обсяг:0" а у Додатку 9 Правил прийому пропущені клітини у графах "Кількість місць" КДБ і КФО, без поміток "0" чи "-"). Скажіть будь ласка, який ліцензований обсяг на цю спеціальність, і чи дійсно при МОНО спеціальності потрібно здавати німецьку мову, яка за освітньою програмою вивчатися не буде, і заочному відділеню ОКР бакалавр (код 035) не викладалася.

Неділя, 29 липня 2018, 21:24
ЧНУ

Добрий день. У відповідь на Ваше запитання Інформуємо :

Згідно додатку №2 до Правил прийому ЧНУ ім. Б. Хмельницького ліцензований обсяг на спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) за освітньою програмою Мова і література (англійська) заочна форма навчання становить 5 місць, денна - 15.

Додаток №9 спирається на дані 2017 року.

Вступаючи на  спеціальність необхідно здавати фахове випробування та іспит з іноземної мови.

Середа, 01 серпня 2018, 15:22
катя

2. Яка вартість за весь період навчання спецальності 014.02 Середня освіта, мова і література (англійська) станом на 2018 рік? 

Неділя, 29 липня 2018, 21:19
ЧНУ

У відповідь на Ваше питання інформуємо, що вартість за весь період навчання спеціальності 014.02 Середня освіта, мова і література (англійська) складає :

Бакалавр (4 роки навчання)
денна форма - 56000 
заочна форма- 33600

Магістратура (1,5 роки навчання)
денна форма - 30000
заочна форма - 21000
Середа, 01 серпня 2018, 15:19
Шаміль

Добрий день! Нещодавно зайшов на сайт, де є списки абітурієнтів про вступ в університети. Дуже хочу в ваш університет, там на перших місцях люди в яких є 1 квота. 1-квота це діти сироти , позбавлені батьківської опіки і т.п. , я також позбавлений батьківського піклування, але чомусь в мене не стоїть вона.Коли подавав електронну заяву, мені не вибило, що є квота, а тут в людей є.Будь-ласка допоможіть вирішити , привезу всі документи , які потрібно.!Дякую!!!

Неділя, 29 липня 2018, 12:39
ЧНУ

Діти, які позбавлені батьківського піклування повинні подавати документи в паперовому вигляді. Якщо Ви подали заяву в електронному вигляді, то Ви зобов'язані негайно (терміново) довезти документи які підтверджують Вашу пільгу.

Понеділок, 30 липня 2018, 16:13
Татьяна

Добрый день ,сегодня подавала документы в черкаский государственный  технологический университет ,я льготник ,и насколько знаю то документы должна подавать лично,а не в электронном варианте,но мне сказали что нужно в электронном виде,а потом к ним еще явиться.Скажите пожалуйста что это значит,у вас так же принимают документы?потому что к вам тоже хочу подать на основе льготов

Середа, 25 липня 2018, 14:35
ЧНУ

Все залежить від того яка у Вас пільга. Якщо пільга відноситься до квоти-1, то такі особи подають в паперовому вигляд (а якщо помилково подали заяву в електронному вигляді, то терміново необхідно довезти документи які підтверджують пільгу). Якщо пільга відноситься до таких, які претендують на переведення на вакантні місця, то такі особи подають заяви в електронному вигляді, а при укладанні контракту заявляють про наявність у них такої пільги. Тобто, краще за все необхідно приїхати до приймальної комісії для вивчення Вашого питання в індивідуальному порядку. 

Понеділок, 30 липня 2018, 16:14
Інна

Доброго дня, я б хотіла дізнатися, в якому вигляді буде проходить вступний іспит, на бакалавр, після медичного коледжу на факультет "Психологія". З яких тем? щоб я могла успішно здати іспит.

Неділя, 22 липня 2018, 11:00
ЧНУ

Вступний іспит за спеціальністю 053 Психологія для вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста буде проходити у формі тестування. Більш докладно про особливості і програму за вказаним вступним іспитом можна дізнатися за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1yQUvMukGCgWOzCMn0XW3hYWDQMmcNlFS/view

Понеділок, 23 липня 2018, 10:56
Богдан

Доброго дня, цікаво дізнатися, механізм підрахування балів, а саме що рахують з чим, щоб в сумі конкурувати з іншими студентами,за місце на бюджет.

Субота, 21 липня 2018, 14:33
ЧНУ

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховують за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів із першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений до шкали від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, до шкали 100-200, ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів під час вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надана особлива підтримка (додаток 6). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 затверджує заклад вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 визначають на рівні не менше як 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Також вступник, в залежності від обраної спеціальності, може отримати додаткові бали за особливі спортивні чи наукові досягнення, призові місця на всеукраїнських олімпіадах тощо.

Остаточно конкурсний бал множать на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти. 

Більш докладно про це можна дізнатися з «Правил прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році» (с. 33–34) за посиланням http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam/vstup-2018/pravyla-pryiomu-2018/4549-pravyla-pryiomu-2018.html

Понеділок, 23 липня 2018, 10:55