bgb
 
 

Завідувач лабораторії доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Яценко Тамара Семенівна

Рішення про відкриття Науково-навчальної лабораторії глибинної психокорекції Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було затверджене на засіданні вченої ради ЧНУ імені Б. Хмельницького 29 квітня 2015 року (протокол № 8).

Науково-навчальна лабораторія глибинної психокорекції створена з метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктоp філософії (PhD) спеціальності 053 Психологія, які навчаються за освітніми програмами «Практична психологія» та «Глибинна психокорекція».

Науково-навчальна лабораторія є основною навчально-матеріальною базою для проведення теоретичних, лабораторних, практичних занять, для організації наукових заходів, які сприяють більш глибокому вивченню методологічних засад глибинної психокорекції.

Основним завданням лабораторії є забезпечення проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять на високому науковому та методичному рівнях, а також організація і проведення семінарів-практикумів, авторських шкіл, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів, аспірантів, науковців. Основними завданнями науково-навчальної лабораторії є:

  • Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів кваліфікації бакалавр психології та магістр психології через поглиблення і закріплення теоретичних знань шляхом формування практичних навичок, вмінь та ключових для фаху психолога компетентностей.
  • Підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні навчальних занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін кафедри, планами роботи лабораторії.
  • Створення належних умов для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету, інших закладів освіти та організацій.
  • Формування методичної бази кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи здобувачів.

У науково-навчальній лабораторії глибинної корекції проводяться психокорекційні групові заняття зі студентами, аспірантами та слухачами Інституту доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти (Практикум із групової психокорекції; Активне соціально-психологічне пізнання; Групова психокорекція в особистісній підготовці майбутнього психолога; Методологічні засади глибинного пізнання психіки; Супервізія та інтровізія процесу глибинного пізнання психіки; Використання репродукцій художніх творів в глибинному пізнанні психіки; Методологія підготовки психолога до глибинного пізнання психіки; Архетипна символіка в глибинному пізнанні психіки; Психологічні основи діалогічної взаємодії в глибинному пізнанні психіки), Всеукраїнські семінари-практикуми з глибинної психокорекції (двічі на рік), публічні заняття з глибинно-психологічної корекції (у межах Всеукраїнських конференцій).

Ведеться тісна співпраця з Київським університетом ім. Б. Грінченка, Національним педагогічним університетом імені Н. П. Драгоманова, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.